Hoa Đàm 12 (Đã phát hành): Thay lời kết tập: Thành Tâm Kính Lễ Sám Hối!


HÒA THƯỢNG HẠNH TUẤN VỚI ƯỚC NGUYỆN PHẬT VIỆT Tuyển Tập Tưởng Niệm Ân Sư GĐPTVN tại HK. Nhiều Tác giả Kết tập: Hoa Đàm Bìa và trình bày: Bodhi Media Hình Ảnh: Chúc Tiến, Quảng Pháp, Yasa Đồng Huy, Diệu Minh, Quảng Phát, Chúc Trí Tuệ, và Vỹ Bành ISBN: 978-1-716-44889-8 Lotus Media xuất…

Phổ Hương Tình Thầy (Tuyển tập những bài viết của Thầy Từ Lực dành cho GÐPT)


PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY Kết tập: Tâm Nghĩa, Thị Nghĩa, Nhật Quang Đạo, Quảng Ý, Nguyên Túc, Giác Bổn, Tâm Thường Ðịnh, Nhuận Pháp và Uyên Nguyên Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản, 2020 ISBN:978-1-67817-740-9 * MỤC LỤC GIỚI THIỆU “PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY” TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI VIẾT DÀNH CHO GĐPT CỦA THƯỢNG TỌA…