Bài 1/Bậc Ðịnh: Tứ Niệm Xứ


(Tài liệu tu học huynh trưởng trường kỳ, Bậc Lực, tạm thời áp dụng cho Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, khóa tu học, 2017. Biên soạn dựa trên nguồn tài liệu thống nhất của GÐPTVN, ban hành, 2013) I. TIỂU DẪN Tứ niệm xứ được dịch là Bốn lãnh vực quán…