Cao Huy Thuần: Từ Ðàm

Từ Đàm là ngôi chùa cổ mà không cổ. Chùa cổ, nếu tính theo năm sinh, khoảng 1690. Khi chùa khai sinh, Trịnh Nguyễn hãy còn phân tranh, mỗi mái chùa dựng lên ở phương Nam là mỗi bước chân mở đường Nam tiến sống chết của dân tộc. Lúc đó, chùa chỉ là tranh…

Thích Nguyên Siêu: Lịch Sử Hành Hoạt Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa chư vị Thiện Hữu Tri Thức, quý Đồng Hương Phật tử, Kính thưa quý liệt vị, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào ngày 04…

Trần Quang Ðức: Là Tất Cả Nhưng Cũng Chẳng Là Gì

Tản mạn về Lịch sử – Truyền thống. 21.7.2016. Xưa nay, thế hệ đi trước thường áp đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình lên các thế đi sau. Mà lịch sử, truyền thống luôn được dùng làm sợi dây trói buộc, gắn kết. Một nếp nghĩ, một cách nhìn diễn đi diễn lại qua…

Thích Tuệ Sỹ: Thế hệ Tăng-già Tây Tạng

1. Sơ truyền Phật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua Khri-srong- lde-btsan (755-797 Tl), với sự trở lại Tây tạng lần thứ hai của Tịch Hộ (Śāntakṣita, Tạng: Zhi-ba-‘tsho [1]), bấy giờ mới có…