Lê Mạnh Thát: Khương Tăng Hội

Trích trọn chương V, LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – Từ Khởi Nguyên Đến Thời Lý Nam Đế của GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát Khương Tăng Hội ở Việt Nam Khương Tăng Hội và Trung Quốc Sự nghiệp phiên dịch và trước tác Cuộc đời và sự nghiệp của Khương Tăng Hội, ta hiểu…

Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Việt Nam – Lời Giới Thiệu

Lời giới thiệu Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã trở thành một…

Tỳ kheo Thích Nguyên Trực: Trách Nhiệm Hoằng Pháp Là Sứ Mệnh Của Người Xuất Gia Trong Thời Đại Mới

Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. (20 – 22/09/2019) Sứ mệnh cao cả của người xuất gia Người xuất gia là người luôn lập hạnh đời sống thanh tịnh, diệt trừ phiền não, nhiếp phục ma quân, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như…

Thích Như Ðiển: Người xuất gia đứng trước Vương quyền

Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Uyên Nguyên) Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồn tại ở đó cho đến ngày nay cũng đã trên dưới 5.000 năm lịch sử. Họ phân chia giai cấp để trị vì thiên hạ, mà giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn gồm các Giáo Sĩ; rồi đến Sát Đế Lợi gồm những Vua, Chúa quý Tộc; kế tiếp là Phệ Xá gồm những thương nhơn; Thủ Đà…