Tỳ kheo Thích Nguyên Trực: Trách Nhiệm Hoằng Pháp Là Sứ Mệnh Của Người Xuất Gia Trong Thời Đại Mới


Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. (20 – 22/09/2019) Sứ mệnh cao cả của người xuất gia Người xuất gia là người luôn lập hạnh đời sống thanh tịnh, diệt trừ phiền não, nhiếp phục ma quân, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như…

Thích Như Ðiển: Người xuất gia đứng trước Vương quyền


Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Uyên Nguyên) Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồn tại ở đó cho đến ngày nay cũng đã trên dưới 5.000 năm lịch sử. Họ phân chia giai cấp để trị vì thiên hạ, mà giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn gồm các Giáo Sĩ; rồi đến Sát Đế Lợi gồm những Vua, Chúa quý Tộc; kế tiếp là Phệ Xá gồm những thương nhơn; Thủ Đà…

Minh Ðức Triều Tâm Ảnh/Translated by Nguyen Giac: Tôi Tìm Phật/In search of Buddha


Minh Sư Minh Ðức Triều Tâm Ảnh – Tỳ Kheo Thích Giới Ðức (Ảnh: Facebook Huyền Không Sơn Thượng) 1- “Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai” Câu kệ ngôn xưa Tôi đọc mãi, tụng hoài Qua tháng qua năm Tuổi tác…

Đỗ Kim Thêm**: VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC TẠI PHƯƠNG TÂY HIỆN NAY*


* Tác giả cám ơn Prof. Dr. Phra Brahmapundit và Dr. Thich Thiện Nhơn về lời mời tham dự Đại lể VESAK 2019, Prof. Dr. Thích Nhật Từ về lời mời tham gia Ban Biện Tập Anh Ngữ cho Đại Hội, Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải đã cung cấp nhiều tài liệu Anh…