Quảng Pháp: Như Ngày Xưa Ðó

Mùa Xuân năm Giáp Tý (1984), Giai Phẩm Xuân Long Hoa ấn hành, khổ 8.5” X 11”. Trang bìa giấy láng, cứng, minh họa hình một nữ huynh trưởng đứng dưới đài sen, in ba màu. Tôi tin lịch sử báo chí Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Long Hoa giữ một…