Namita Mankad | Tâm Kiểm lược thuật | StHtr: Gây ảnh hưởng mà không cần quyền uy – câu chuyện lãnh đạo từ Đức Phật

“Một khoảnh khắc có thể thay đổi một ngày, một ngày có thể thay đổi một cuộc đời, một cuộc đời có thể thay đổi một thế giới” – Đức Phật

“One moment can change a day, one day can change a life, one life can change a world” – Buddha

Đức Phật có một ấn tượng đặc biệt trong trái tim tôi và tôi nghĩ về Ngài như một nhà lãnh đạo tinh thần tối cao, thông minh tột đỉnh. Đức Phật đã chỉ cho cách sống và sống có đạo đức bằng trí tuệ và sự hòa hợp với người khác.

Bài học nổi bật nhất từ cuộc đời Ngài là đã soi sáng cho những người khác mà không có bất kỳ quyền hạn nào đối với họ. Ngài đã ảnh hưởng đến hàng triệu cuộc đời bằng cách truyền bá thông điệp về tâm linh và dạy họ những bài học quý giá mà không cần bất kỳ quyền hạn nào.

“Hãy trở thành biểu tượng của một nhà lãnh đạo mà mọi người sẽ tự nguyện tuân theo; ngay cả khi bạn không có chức danh hay chức vụ.” ~ Brian Tracy

“Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.” ~ Brian Tracy

Đức Phật đã sống hết mình với thiền môn và có thể giác ngộ cho một chiến binh hung hãn như Ashoka thành một vị hoàng đế hòa bình để làm nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời. Hay Angulimala, kẻ đang chờ đợi giết đến người thứ 1000, thậm chí đó là một vị phật không chút sợ hãi. Ngài tự tin bước đến bên anh ta để thay đổi trái tim của một kẻ giết người hàng loạt.

Vậy, đâu là bí quyết?

“Lãnh đạo không phải dựa vào chức danh, chức vụ hay thể chế. Đó là về phong cách sống này ảnh hưởng đến phong cách sống khác”. ~ John C. Maxwell

“Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another.” ~ John C. Maxwell

Đức Phật đã có những mục tiêu và định hướng rõ ràng để soi sáng cho người khác. Ngài kiên quyết và có phương pháp hợp lý trong cách tiếp cận của mình cho mỗi vấn đề. Ngài ấy đã dẫn dắt bằng ví dụ, trong nhiều trường hợp là ví dụ của bản thân. Đức Phật quan tâm vào việc tạo ra những nhà lãnh đạo không chỉ có nhiều người theo đuổi và xem đó là mục đích của mình để hướng tới với tất cả sự hiểu biết và cảm xúc vị tha nhân.

Kiến thức và chuyên môn

“Lãnh đạo nên tham gia nhiều hơn chỉ đạo, tạo điều kiện hơn là thực hiện.” ~ Mary D. Poole

“Leadership should be more participative than directive, more enabling than performing.” ~ Mary D. Poole

Đức Phật đã giác ngộ để truyền ánh sáng đó cho người khác. Ngài có kiến thức và chuyên môn từ việc thực hành thiền định của mình. Chúng ta chỉ có thể chỉ đường cho người khác khi mà bản thân có thể thấy rõ điều đó. Sự oai nghi của Ngài khiến người khác có thể tin tưởng và giúp những người khác đi đúng đường.

Xử lý tình huống khó khăn

“Ai không nổi giận với người đang tức giận thì sẽ thắng trong trận chiến khó phân thắng bại”.

“Whoever doesn’t flare up at someone who’s angry wins a battle that’s hard to win.”

Trong nhiều trường hợp, Đức Phật phải đối mặt việc xoay xở với những xung đột và tình huống khó khăn. Ngài đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đối với Ngài, sai lầm là một sai lầm, nếu đó là của một thành viên cấp cao hoặc cấp dưới. Ngài giải quyết xung đột một cách hiệu quả và quản lý tốt các tình huống khó khăn. Ngài tạo ra một cộng đồng cởi mở.

Từ bi và bình đẳng

“Nếu bạn biết những gì tôi biết về sức mạnh của sự cho đi, bạn sẽ không để một bữa ăn nào trôi qua bằng cách chia sẻ nó theo một cách nào đó.”

“If you knew what I know about the power of giving, you would not let a single meal pass with sharing it in some way.”

Đức Phật thể hiện sự đồng cảm với người khác. Ngài tin vào sự tha thứ và thấu hiểu những giới hạn. Ngài tin vào sự đa dạng và hòa nhập và Ngài trao quyền cho người thiểu số, phụ nữ và các nhóm Phật tử trẻ tuổi.

Giao tiếp

Giao tiếp của Đức Phật rất hiệu quả, thông điệp của Ngài rõ ràng. Hàng triệu người vẫn có thể hiểu được. Đức Phật tin vào sự trung dung và tránh chủ nghĩa cực đoan, điều đó đã giúp đơn giản hóa thông điệp của Ngài đến mọi người. Đức Phtậ có thể trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả.

“Nếu bạn thắp một ngọn đèn cho ai đó, nó cũng sẽ làm sáng con đường của bạn.”

“If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path.”

Đức Phật không chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần, mà Ngài còn cho chúng ta một con đường dẫn đến sự lãnh đạo ngày nay. Tạo ảnh hưởng mà không có uy quyền hay quyền hạn ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thế giới ngày nay khi chúng ta khéo léo xử lý dữ liệu và những gì mình tạo ra, tấm gương của Ngài là điển hình để noi theo và đạt được thành công trong việc xây dựng niềm tin, động viên và trao quyền cho người khác cũng như lãnh đạo hiệu quả.

Huynh trưởng Tâm Kiểm (phải) trong chuyến viếng thăm Niên Trưởng Tâm Duy Phan Duy Chiêm
H.Tr trẻ Tâm Thường Định (trái) | 2019

Influencing without Authority
– a leadership story from Buddha

Namita Mankad

“One moment can change a day, one day can change a life, one life can change a world” – Buddha

Buddha has a special impression in my heart and I think of him as a highly spiritual, supreme intelligent leader. Buddha showed how to led life and to live ethically with wisdom and harmony with others.

The most prominent lesson from his life was that he enlightened others without any authority over them. He had influenced millions of lives by spreading the message of spirituality and teaching them valuable lessons without any authority.

“Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.” ~ Brian Tracy

Buddha lived his life with zen and could enlighten to a vengeful warrior like Ashoka into a peaceful emperor to do many good things for his life. Angulimala was waiting for the 1000th person to kill and buddha fearlessly and confidently walked to him to change the heart of a serial killer.

What was his secret?

“Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another.” ~ John C. Maxwell

He had clear goals and directives to enlighten others. He was firm and rational with his approach. He led by example, in many cases his own example. He believed in creating leaders not only followers. He found his purpose and worked towards that. He had the highest emotional intelligence.

Knowledge and Expertise

“Leadership should be more participative than directive, more enabling than performing.” ~ Mary D. Poole

He was enlightened to pass that light to others. He had knowledge and expertise from his meditation practices. He could show the path to others as he could clearly see that. He was focused and aligned with himself, so others could believe in him. He was disciplined enough to help others to be on the right path.

Handling a difficult situation

“Whoever doesn’t flare up at someone who’s angry wins a battle that’s hard to win.”

In many instances, Buddha had to face to manage conflicts and difficult situations. He uniquely treated everyone equally. To him, a mistake is a mistake if it is by a senior or junior member. He resolved conflicts effectively and managed difficult situations well. He created an open community.

Compassion and equanimity

“If you knew what I know about the power of giving, you would not let a single meal pass with sharing it in some way.”

He showed empathy toward others. He believed in forgiving and understanding limitations. He believed in diversity and Inclusion and he empowered minorities, women, and young groups of followers.

Communication

His communication was effective, his message was clear. Millions of people can still understand him. He believed in staying in the middle and avoid extremism, that helped to simplify his messages to people. He could effectively present his point.

“If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path.”

Buddha is not only a spiritual leader, but he also gave us a way to today’s leadership. Influencing without authority is becoming more and more common in today’s world when we deal with data and products, his example is enough to follow to be successful to build trust, motivate and empower others and lead effectively.

One thought on “Namita Mankad | Tâm Kiểm lược thuật | StHtr: Gây ảnh hưởng mà không cần quyền uy – câu chuyện lãnh đạo từ Đức Phật

  1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN: TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI |

Leave a Reply