Daisaku Ikeda | Tâm Xả phỏng dịch: Be Creative Individuals | Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo

Hãy là những nhân tố
bản lãnh và sáng tạo

trích đoạn bài phát biểu, Đại học Soka, ngày 9 tháng 4 năm 1973

Daisaku Ikeda

Tăng trưởng tinh thần tự do

Sau khi chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về mục đích tiên quyết của trường đại học, tôi muốn đưa ra lời đề nghị: rằng các bạn hãy luôn cố gắng trở thành những cá nhân đầy sáng tạo.

Tên của tổ chức này – Đại học Soka – có nghĩa là trường đại học tạo ra những điều giá trị. Có nghĩa là mục tiêu cơ bản của trường đại học chúng ta phải là tạo ra loại giá trị mà xã hội cần để trở thành một nơi lành mạnh hay lành mạnh hơn. Đây là thang giá trị phải được cung cấp hoặc tái tạo cho xã hội. Do đó, tất cả học sinh ở đây nên trau dồi khả năng sáng tạo của mình để nỗ lực mang lại tầm nhìn phong phú cho tương lai và đóng góp một cách có ý nghĩa cho xã hội.

Sáng tạo không chỉ đơn giản là thỉnh thoảng có ý tưởng hay. Tất nhiên, ngay cả để đưa ra những ý tưởng như vậy cũng cần phải có một nền tảng kiến ​​thức cơ bản vững chắc. Và công việc sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và học tập đòi hỏi nhiều hơn. Nó giống như một đỉnh núi: Nó không thể tồn tại nếu không có một nền tảng kiến ​​thức rộng và một nền tảng tư duy cũng như suy ngẫm sâu sắc vững chắc.

Trường đại học là nơi thích hợp nhất để thiết lập một nền tảng như vậy. Thật không may, mặc dù hầu hết các trường đại học ở Nhật Bản ngày nay đều được ban cho những điều kiện cần thiết để thực hiện điều này, nhưng vẫn thiếu ý chí đáng buồn để hướng việc học tập hướng tới mục tiêu cuối cùng của hoạt động sáng tạo. Họ không thể đóng vai trò là nơi phát triển những nhân cách thực sự sáng tạo. Tôi muốn Đại học Soka khác biệt. Tôi muốn nó trở thành một tổ chức tràn đầy sức sống sáng tạo và tôi muốn nó giới thiệu những luồng sinh hoạt mới vào xã hội.

Sự ươm mầm của sự sáng tạo phải bắt nguồn từ mảnh đất giàu tinh thần. Điều này lại chỉ ra tầm quan trọng sống còn của việc duy trì tinh thần tự do. Tư tưởng độc lập và lao động sáng tạo không thể có khi tinh thần con người phải chịu những áp lực kìm hãm hoặc bóp méo. Nguồn trí tuệ vô tận của tư duy sáng tạo chỉ có thể được khai thác khi trí óc và tinh thần có thể tự do khám phá mọi quan điểm và khả năng. Các ví dụ lịch sử khác nhau mà tôi đã đề cập là các trường đại học, trong đó tinh thần được ban cho một cách tự do như vậy.

Nhưng tự do tinh thần không phải là một loại “luật tắc” tinh thần. Nó không có nghĩa là suy nghĩ và hành động một cách duy ý chí, độc đoán. Sự phát triển đích thực chỉ có thể diễn ra khi có cả sự tự do mở rộng và mức độ tự kỷ luật cao. Theo quan điểm của tôi, điều này có nghĩa là cơ hội để phát triển bằng cách chia sẻ ý tưởng thông qua đối thoại, khơi gợi và xúc tác lẫn nhau để hướng tới tầm nhìn mở rộng và cuối cùng là cái nhìn sâu sắc và bao trùm về bản chất của sự vật.

Cả trong Học viện của Plato và trong trường đại học Phật giáo cổ đại ở Nalanda đều có tự do; nhưng cũng có một cuộc đối đầu nghiêm khắc với sự thật. Do đó đã có tư duy sáng tạo, nguyên bản. Và chính vì lý do này mà Học viện và Nalanda đã có thể để lại những di sản tinh thần phong phú như vậy cho các lĩnh vực văn minh tương ứng của họ.

Bằng chứng về thực tế là đào tạo nghiêm ngặt là không thể thiếu đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng tự do tinh thần cũng có thể được nhìn thấy trong các ví dụ ít cổ xưa hơn của Oxford và Cambridge. Ở cả hai trường đại học, nơi nhiều học giả danh tiếng đã được đào tạo và tạo ra nhiều nghiên cứu lâu dài, một hệ thống giáo dục được tuân theo mà sự nghiêm ngặt phản ánh nguồn gốc thời trung cổ của các trường đại học. Đồng thời, học sinh được cung cấp mức độ tự do cao cần thiết để phát triển tinh thần và chuẩn bị cho bản thân để đóng góp cho xã hội.

Nguồn năng lượng nào cho phép các cá nhân mở rộng phạm vi tự do tinh thần và mở rộng quy mô bản thể của họ? Để trả lời câu hỏi này, tất yếu chúng ta phải quay trở lại vấn đề cơ bản hơn về bản chất của con người. Chúng ta phải tham gia vào một nhiệm vụ tìm kiếm loại triết học làm nảy sinh, phát triển và nâng cao tài năng tiềm ẩn của con người, giải quyết vô số mâu thuẫn của thân phận con người và đưa chúng lên một tổng hợp cao hơn, sáng tạo hơn.

Tất cả các tổ chức giáo dục mà tôi đã đề cập đều được xây dựng trên nền tảng triết học này. Sự phát triển học thức và thăng hoa văn hóa luôn nảy sinh từ nỗ lực nghiêm túc để hiểu được bản chất của cuộc sống và con người, đồng thời giải phóng những tiềm năng vốn có của con người. Ở đây, tôi tin rằng nó được tìm thấy như chìa khóa, lại chính là sự sáng tạo.

Tôi hy vọng Đại học Soka sẽ luôn nỗ lực để đưa việc nghiên cứu và hiểu biết về nhân loại ngày càng hoàn thiện và hoàn thiện. Dựa trên điều này, tôi hy vọng trường đại học sẽ tạo ra một bông hoa thành tựu học thuật đích thực. Tôi muốn tất cả các bạn luôn thăng tiến trong học tập và tìm kiếm chân lý, luôn bắt nguồn từ nỗ lực nhất quán này để xây dựng và phát triển nhân loại của các bạn, để các bạn có thể trở thành động lực cho sự biến đổi của xã hội. Tôi mong các bạn hãy là những cá nhân sáng tạo xứng đáng với tên gọi Đại học Soka: Hãy coi đây là phương châm – sự khác biệt của bạn, bản lĩnh của bạn – chính những thói quen của trái tim và khối óc như vậy có thể trở thành truyền thống cao quý của trường đại học, thì tôi tin rằng Đại học Soka có thể đóng một vai trò quan trọng, tiếp thêm sinh lực trong lãnh vực giáo dục đại học Nhật Bản, hiện đang rơi vào tình trạng mất phương hướng.

Be Creative Individuals,
speech excerpt,
Soka University, Apr. 9, 1973

This is an excerpt from a speech delivered by Daisaku Ikeda at the third entrance ceremony,
the first he attended, held in the university’s Central Gymnasium on April 9, 1973.

Increased Spiritual Freedom

Having shared with you my views on the original purpose of the university, I wish to make the following request: that you always strive to be creative individuals.

The name of this institution–Soka University–means a university for the creation of value. This in turn means that the basic aim of our university must be to create the kind of value needed by society for it to become a more healthful and wholesome place. This is the kind of value that must be offered-or returned-to society. Consequently, all students here should cultivate their creative abilities in the effort to provide a rich vision for the future and contribute in a meaningful way to society.

Creativity is much more than simply having the occasional good idea. Of course even to come up with such ideas requires a firm foundation of basic knowledge. And creative work in the fields of scholarship and learning is incomparably more demanding. It is like a mountain pinnacle: It cannot exist without a broad base of knowledge and a solid foundation of deep thinking and reflection.

The university is the most suitable place to establish such a foundation. Unfortunately, although most universities in Japan today are blessed with the necessary conditions to do this, there is a distressing lack of will to direct learning toward the ultimate goal of creative activity. They fail to serve as venues for the development of genuinely creative personalities. I want Soka University to be different. I want it to become an institution brimming with creative vitality, and I want it to introduce fresh currents into society.

The cultivation of creativity must be rooted in the soil of a rich spirituality. This in turn points to the vital importance of maintaining spiritual freedom. Independent thought and creative work are impossible when the human spirit is subjected to restraining or distorting pressures. Inexhaustible fonts of creative thinking can only be tapped where mind and spirit can roam freely exploring all perspectives and possibilities. The various historical examples I have mentioned were universities in which the spirit was given just such free rein.

But spiritual freedom does not mean spiritual license. It does not mean thinking and acting in a willful, arbitrary manner. True development can take place only in the presence of both expansive liberty and a high degree of self-discipline. In my view this means the opportunity to grow by sharing ideas through dialogue, provoking and catalyzing each other toward an expanded field of vision and ultimately to profound and encompassing insight into the nature of things.

Both in Plato’s Academy and in the ancient Buddhist university at Nalanda there was freedom; but there was also stern confrontation with truth. Thus there was creative, original thinking. And it was precisely for this reason that the Academy and Nalanda were able to bequeath such rich spiritual heritages to their respective spheres of civilization.

Evidence of the fact that strict training is integral to any effort to expand spiritual freedom can also be seen in the less ancient examples of Oxford and Cambridge. In both universities, where many seminal scholars have been trained and much enduring research produced, an educational system is followed whose rigors reflect the universities’ medieval roots. At the same time, students are afforded the high degree of freedom required to grow spiritually and to prepare themselves to make their contributions to society.

What is the source of the energy that enables individuals to extend the scope of their spiritual freedom and expand the scale of their being? To answer this question, we must inevitably return to the more fundamental issue of the nature of the human being. We must engage in a quest for the kind of philosophy that brings forth, develops and elevates latent human talents, resolving the myriad contradictions of the human condition and bringing these to a higher, more creative synthesis.

All the educational institutions I have mentioned have been built on this kind of philosophical bedrock. The untrammeled development of learning and rich cultural flowerings have always arisen from the earnest effort to apprehend the nature of life and humanity, and to unleash people’s inherent potentialities. Here, I am convinced, is found the key to creativity.

I hope Soka University will always seek to bring the study and understanding of humanity to completion and perfection. Based on this, I hope the university will produce an authentic flowering of scholarly achievement. I want all of you to advance in your studies and in the search for truth, always rooted in this consistent effort to build and develop your humanity, so that you can become the driving force for the transformation of society. I urge you to be creative individuals worthy of the name of Soka University: Please take this as your motto, your distinction, your character. If such habits of the heart and mind can become firmly established as the university’s noble tradition, I am convinced that Soka University can play an important, invigorating role in the world of Japanese university education, which now seeks desperately for a sense of direction.

 

____________________________________

Source: Be Creative Individuals, speech excerpt, Soka University, Apr. 9, 1973

One thought on “Daisaku Ikeda | Tâm Xả phỏng dịch: Be Creative Individuals | Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo

  1. Pingback: Lệ Từ | Tu thư Sen Trắng: Tuổi Trẻ Đoàn Kết Thắp Sáng Hy Vọng Cho Một Kỷ Nguyên Văn Minh Nhân Loại Mới |

Leave a Reply