Pháp Hoan (法 歡): 5 bài haiku với quý ngữ là cánh bướm mùa xuân

Ôi cánh bướm nhiệm mầu
có khi nào nằm mộng
em thấy mình là sâu?
*
Khi tôi vắng nhà
vườn cải ra hoa
gọi mời cánh bướm.
*
Ni sư vào làng
một con bướm trắng
đậu tràng áo nâu.
*
Mưa chiều cô thôn
một con bướm lạc
qua miền Vô Môn.
*
Cửa Không mở ra
một cánh bướm nhỏ
bay vào cõi hoa.
__________________
* Artwork: Flower painting by Li Xiaoming.

Leave a Reply