Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Mê Muội và Trí Tuệ

“Bất kỳ sự mê muội nào các bạn kinh nghiệm được đều tự động hàm chứa trong nó thể tính của trí tuệ. Vì thế, ngay khi các bạn nhận ra mình đang mê muội thì đó là phần khởi đầu của một loại thông điệp nào đó. Ít ra thì các bạn đã nhìn thấy sự mê mờ của mình—một điều chẳng dễ dàng chút nào. Thông thường, người ta không biết là mình ngu. Vì thế, khi nhận ra sự u mê của mình thì các bạn đã ở vào mức khá cao rồi đấy. Các bạn không nên chán nản mà hãy lạc quan về điều này.” ~ Chögyam Trungpa | Đại Sinh chuyển ngữ

Any confusion you experience has within it the essence of wisdom automatically. So as soon as you detect confusion, it is the beginning of some kind of message. At least you are able to see your confusion, which is very hard. Ordinarily people do not see their confusion at all, so by recognizing your confusion, you are already at quite an advanced level. So you shouldn’t feel bad about that; you should feel good about it. | Source: “The Bodhisattva Path of Wisdom and Compassion: The Profound Treasury of the Ocean of Dharma, Volume Two”

Leave a Reply