BHD/GÐPT/VN/HK: KHẤP BÁO: Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng


Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh Huynh trưởng Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng sớm Vãng Sanh Phật Cảnh.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s